Algemene Voorwaarden Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer en de opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden door deze voorwaarden uitgesloten.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de opdracht telefonisch, schriftelijk of per e-mail door de opdrachtgever is verstrekt en door Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer is aanvaard. Voor iedere verstrekte opdracht wordt door de opdrachtgever een opdrachtbevestiging ondertekend. Als opdrachtgever geldt de (vertegenwoordiger van) de organisatie die de opdrachtbevestiging ondertekent.

Artikel 3 Wijziging van de overeenkomst
1. Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer zal zich houden aan de voorwaarden waaronder zij de opdracht is aangegaan en die in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, behoudens gevallen waarin daar in overleg met de opdrachtgever van wordt afgeweken.
2. Indien de opdrachtgever wijzigingen in bijvoorbeeld de brontekst of leverdatum wil aanbrengen nadat de opdracht is verstrekt, zal Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer de gewijzigde tekst of voorwaarden slechts aanvaarden,voor zover zij zichzelf in staat acht de opdracht onder de nieuwe voorwaarden uit te voeren. Indien zij dat nodig acht zal Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer de leveringstermijn op basis van de wijziging aanpassen en een meerprijs in rekening brengen voor zover de wijziging de investering, die zij moet verrichten om de opdracht uit te voeren, verzwaart.
3. Een wijziging in de brontekst die door de opdrachtgever is aangebracht, nadat de opdracht is verstrekt kan in geen geval leiden tot bespoediging van de levering noch tot vermindering van het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

Artikel 4 Intrekking van de overeenkomst
Indien de opdrachtgever een reeds verstrekte opdracht intrekt zal Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer alle kosten in rekening brengen die in verband met die opdracht reeds zijn gemaakt, met inbegrip van administratiekosten, de kosten van het deel van de vertaling dat reeds is verricht en gederfde inkomsten wegens tijd, die voor de opdracht was gereserveerd. 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1. Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer zal bij het uitvoeren van iedere opdracht de zorg van een zorgvuldig handelend opdrachtnemer in acht nemen. We houden rekening met de eventuele expliciete opmerkingen en verzoeken van de opdrachtgever ten aanzien van de opdracht, bijvoorbeeld omtrent terminologie.
2. Ingeval de brontekst elektronisch wordt aangeleverd, wordt de vertaling in datzelfde bestand verricht. Daarbij zal de oorspronkelijke opmaak zo veel mogelijk gehandhaafd blijven. Ingeval van een gecompliceerde bestandsopmaak zullen eventuele meerkosten aan de opdrachtgever worden doorberekend.
3. Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer garandeert dat de door haar geleverde eindversie van de vertaling aan al haar kwaliteitseisen voldoet. Zij beschouwt de vertaling echter pas als definitief, wanneer die door de opdrachtgever, na eventuele aanpassingen zijnerzijds, akkoord is bevonden.

Artikel 6 Honorarium en betaling
1. De hoogte van het honorarium wordt door Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer vastgesteld en aangegeven op het opdrachtbevestiging. Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer baseert haar honorarium op een uurtarief, op eventuele specifieke eigenschappen van het document en de betreffende tekst en op eventuele speciale verzoeken of vereisten van de opdrachtgever.
2. Facturen van Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheerdienen binnen vijftien dagen na de factuurdatum te worden voldaan, of binnen de op de opdrachtbevestiging vermelde betalingstermijn.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer het recht om de opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, over het gehele factuurbedrag de wettelijke rente vermeerderd met 3% in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag van de factuur.
4. Alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer worden gemaakt in verband met de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Reclames
1. De opdrachtgever wordt geacht de vertaling zo spoedig mogelijk, nadat die door Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer is geleverd te (laten) controleren, teneinde vast te stellen of deze aan zijn wensen en eisen ten aanzien van kwaliteit en bruikbaarheid voldoet.
2. Indien de geleverde opdracht bij de opdrachtgever aanleiding geeft tot klachten, dient de opdrachtgever die binnen tien werkdagen na de leverdatum aan Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer kenbaar te maken.
3. Het uiten van een klacht of aantonen van een tekortkoming ontslaat de opdrachtgever in geen geval van diens betalingsverplichtingen jegens Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer inzake van de betreffende opdracht.
4. Indien zij de klacht gegrond acht zal Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer de aangegeven fouten of gebreken binnen een redelijke termijn herstellen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade, welke direct en aantoonbaar het gevolg is van een aan haar toerekenbare fout of tekortkoming. Die aansprakelijkheid is voorts per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot maximaal het bedrag van de desbetreffende factuur. Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uit een dergelijke fout of tekortkoming voortvloeiende andere vorm van schade, zoals onder meer bedrijfsschade, vertragingsschade, immateriële schade, gederfde winst of aantasting van de goede naam. 
2. Onduidelijkheid, dubbelzinnigheid en andere aantoonbare gebreken in de brontekst ontheffen Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer van iedere aansprakelijkheid.
3. Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van hetgeen haar ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ter beschikking is gesteld.
4. De opdrachtgever vrijwaart Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer tegen aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, van welke aard ook, in verband met de uitvoering van de opdracht.

Artikel 9 Beëindiging en ontbinding
1. De overeenkomst wordt geacht te zijn beëindigd wanneer beide partijen al hun verplichtingen onder die overeenkomst geheel zijn nagekomen.
2. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van diens faillissement, surséance van betaling of liquidatie, is Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer zonder enige verplichting tot ingebrekestelling of schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten.
3. Indien Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer door omstandigheden die haar niet kunnen worden aangerekend (waaronder brand, ongeval, ziekte,  netwerkstoring en maatregelen van overheidswege) niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst kan voldoen, is Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer zonder enige verplichting tot schadevergoeding gerechtigd, hetzij de leveringsvoorwaarden aan te passen aan de nieuw ontstane situatie, hetzij de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 Toepasselijk recht
Alle geschillen en rechtsvorderingen welke mochten ontstaan in verband met een door Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer uitgevoerde opdracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 11 Copyright vertalingen

De vertalingen gemaakt door Bunouf vertalingen en relatiebeheer blijven eigendom en het auteursrecht blijft van Bunouf vertalingen en relatiebeheer en niet bij de opdrachtgever, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven.

Artikel 12 Wijziging Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden
Bunouf Franse vertalingen en relatiebeheer is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zonder nadere aankondiging te wijzigen, doch verplicht zich ertoe dergelijke wijzigingen bij de eerste of eerstvolgende gelegenheid aan haar opdrachtgevers kenbaar te maken.

 


Rating: 0 sterren
0 stemmen